Privātuma politika

I. DAĻA. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Šī privātuma politika (turpmāk tekstā - "Politika") reglamentē personas datu apstrādes principus un kārtību, ko veic UAB Maidina, kas darbojas Rūdninkų g. 4-1, Viļņa, e-pasts info@maidina.lv un uzņēmuma reģistrācijas numurs 123884769 (turpmāk tekstā - "Datu pārzinis"), kā arī Datu pārziņa pārvaldītās vietnes www.maidina.lv (turpmāk tekstā - "Tīmekļa vietne") darbības noteikumus un nosacījumus. 

2. Šī Politika ir paredzēta personām, kuras apmeklē šo Tīmekļa vietni (www.maidina.lv), izmanto tā informāciju un tajā sniegtos pakalpojumus. 

3. Šajā Politikā Datu subjekts ir jebkura fiziska persona, kuras personas datus apstrādā UAB Maidina. 

4. Izmantojot pakalpojumus, turpinot Tīmekļa vietnes pārlūkošanu, Apmeklētājs (Tīmekļa vietnes lietotājs) apstiprina, ka ir iepazinies ar šo Politiku, saprot tās noteikumus un piekrīt tos ievērot. 

5. Datu pārzinis nodrošina, ka, pieņemot un īstenojot šo Politiku, tās mērķis ir īstenot šādus pamatprincipus attiecībā uz personas datu apstrādi: 

5.1. Personas datu apstrāde attiecībā uz Datu subjektu ir likumīga, godprātīga un pārredzama (likumīguma, godīguma un pārredzamības princips); 

5.2. Personas datus vāc konkrētiem, skaidri noteiktiem un leģitīmiem nolūkiem, un tos tālāk neapstrādā veidā, kas nav saderīgs ar šiem nolūkiem; 

5.3. Turpmāka personas datu apstrāde arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos nav uzskatāma par nesavienojamu ar sākotnējiem nolūkiem (nolūka ierobežojuma princips); 

5.4. Personas dati ir adekvāti, atbilstoši un nepieciešami tikai tiem nolūkiem, kādiem tie tiek apstrādāti (datu minimizēšanas princips); 

5.5. Tiek pieliktas pūles, lai nodrošinātu, ka personas dati ir precīzi un, ja nepieciešams, atjaunināti, saprātīgā laikposmā no izmaiņu veikšanas dienas; 

5.6. Tiek veikti visi saprātīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka personas dati, kas neatbilst nolūkiem, kādiem tie tiek apstrādāti, tiek dzēsti bez nepamatotas kavēšanās vai laboti saprātīgā termiņā (precizitātes princips); 

5.7. Personas datus glabā tādā formātā, kas ļauj identificēt Datu subjektus ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādos personas dati tiek apstrādāti; 

5.8. Personas datus var glabāt ilgāk, ja personas dati tiks apstrādāti tikai arhivēšanas nolūkos, sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, īstenojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas nepieciešami, lai aizsargātu datu subjekta tiesības un brīvību (glabāšanas ierobežojuma princips); 

5.9. Personas datus apstrādā tā, lai, ņemot vērā Datu pārziņa apstrādāto personas datu vispārīgo raksturu, nodrošinātu, ka ir ieviesti atbilstoši tehniski vai organizatoriski pasākumi, kas nodrošina pienācīgu personas datu drošību, tostarp aizsardzību pret personas datu neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu (integritātes un konfidencialitātes princips); 

5.10. Datu pārzinis ir atbildīgs par iepriekš minēto principu ievērošanas nodrošināšanu, un viņam jāspēj pierādīt to ievērošanu (pārskatatbildības princips). 

6. Privātuma politika ir izstrādāta, ņemot vērā Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)) prasības, kas ir vērstas uz Personas datu drošību, saskaņā ar Fizisko personas datu apstrādes likumu un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Politikā lietotie termini tiek saprasti tā, kā tie ir definēti VDAR. 

II. NODAĻA PAMATOJUMS DATU APSTRĀDEI 

7. UAB Maidina vāc un apstrādā personas datus saskaņā ar ES un Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu aizsardzību. Uzņēmums apstrādā personas datus Tīmekļa vietnē, pamatojoties uz šādiem iemesliem: 

8. pamatojoties uz piekrišanu, kas izteikta ar Jūsu aktīvu rīcību, t. i., sazinoties ar mums un sniedzot personas datus, vai citu aktīvu rīcību; 

9. lai īstenotu mūsu likumīgās intereses (piemēram, pārvaldītu tīmekļa vietni un nodrošinātu tās pienācīgu darbību); 

10. lai izpildītu ar likumu noteiktos pienākumus. 

11. Uzņēmuma pienākums ir nodrošināt, lai personas dati tiktu apstrādāti precīzi, godprātīgi un likumīgi, tikai tiem nolūkiem, kādiem tie ir vākti, saskaņā ar skaidriem un pārskatāmiem tiesību aktos noteiktajiem personas datu apstrādes principiem un prasībām. 

III. NODAĻA INFORMĀCIJA PAR SĪKDATŅU IZMANTOŠANU 

12. Datu pārvaldnieks Tīmekļa vietnē izmanto sīkdatnes, lai varētu nošķirt dažus Tīmekļa vietnes lietotājus no citiem. Izmantojot sīkdatnes, Datu pārzinis vēlas nodrošināt patīkamāku pieredzi personām, kas pārlūko Tīmekļa vietni, kā arī uzlabot Tīmekļa vietni. 

13. Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas tiek saglabāti Personas izmantotajā pārlūkprogrammā vai ierīcē (datorā, mobilajā tālrunī vai planšetdatorā). 

14. Mēs izmantojam vietnes analīzes pakalpojumu Google Analytics, kas ļauj mums reģistrēt un analizēt statistikas datus par vietnes izmantošanu. Vairāk par Google Analytics un informāciju par to, kādus datus šis rīks apkopo, varat uzzināt šeit - https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lv. 

15. Jūs varat atteikties izmantot „Google Analytics“ sīkdatnes, lejupielādējot un instalējot papildrīku Google Analytics Opt-out Browser Add-on. 

16. Interneta veikalā maidina.lv tiek izmantotas šādas sīkdatnes: 

Sīkdatnes nosaukums

Apraksts

Radīšanas brīdis

Derīguma termiņš

Izmantotie dati

PrestaShop-*

Sīkdatne, kas nodrošina funkcionalitāti visās lapās

Pirmajā lapas ieiešanas brīdī 

20 dienas

Unikāls identifikators

PHPSESSID

Sīkdatne, kas nodrošina funkcionalitāti visās lapās

Pirmajā lapas ieiešanas brīdī 

Sesija

Unikāls identifikators

17. Tīmekļa vietnē izmantotās sīkdatnes neļauj identificēt tīmekļa vietnes lietotāju. Tīmekļa vietnes apmeklējumi tiek reģistrēti anonīmi, identificējot personīgo datoru, mobilo tālruni vai planšetdatoru un IP adresi, šāda apkopotā informācija netiek sniegta trešajām personām, izņemot likumā noteiktos gadījumos. 

18. Atverot Tīmekļa vietni un noklikšķinot uz pogas „Es piekrītu“ uznirstošajā logā, tīmekļa vietnes apmeklētājs piekrīt, ka viņa datorā, mobilajā tālrunī vai planšetdatorā tiek saglabātas sīkdatnes. 

19. Lai atsauktu doto piekrišanu, tīmekļa vietnes apmeklētājs var dzēst vai bloķēt sīkdatnes, izvēloties atbilstošus iestatījumus savā pārlūkprogrammā, noraidot visas sīkdatnes vai to daļu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja izmantojat pārlūkprogrammas iestatījumus, kas bloķē sīkdatnes (tostarp būtiskās sīkdatnes), Jums var rasties problēmas izmantot visas vai daļu Tīmekļa vietnes funkciju. 

20. Sīkdatņu apkopotie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā. 

21. Saskaņā ar tiesību aktu prasībām, Tīmekļa vietne piemēro drošības pasākumus, lai novērstu personas datu neatļautu izpaušanu un izmantošanu. 

IV. NODAĻA PERSONAS DATU APSTRĀDE CITIEM NOLŪKIEM 

22. Mēs varam apstrādāt arī Jūsu personas datus, sniedzot Jums citus pakalpojumus, piemēram, pieņemot un izpildot Jūsu pasūtījumus, pildot garantijas saistības par mūsu pārdotajām precēm, izrakstot rēķinus un/vai citus grāmatvedības dokumentus par precēm un/vai pakalpojumiem. Parasti šādu personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz līgumu par preču un/vai pakalpojumu patēriņu, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu vai, lai izpildītu mūsu pienākumus saskaņā ar tiesību aktiem.

23. Mēs varam apstrādāt personas datus arī citiem nolūkiem, ja esam saņēmuši Jūsu (datu subjekta) piekrišanu to darīt vai ja personas datu apstrādes pamatā ir citi likumīgi apstrādes kritēriji. V NODAĻA CIK ILGI MĒS APSTRĀDĀJAM UN UZGLABĀJAM JŪSU DATUS 

24. Mēs apstrādāsim un glabāsim Jūsu personas datus ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem dati tika vākti, vai tik ilgi, cik to nosaka likums. 

25. Jūsu personas datus var glabāt ilgāk, nekā noteikts Politikā, tikai tādā gadījumā, ja: 

25.1. ir pamatotas aizdomas par izmeklējamu, nelikumīgu darbību; 

25.2. Ja saistībā ar Pieprasījumu tiek iniciēts juridisks strīds vai pastāv šāda strīda iespējamība, Jūsu datus varam uzglabāt ilgāk, līdz beigsies tiesību aktos noteiktie sūdzības iesniegšanas vai prasības noilguma termiņi un (vai) stāsies spēkā gala lēmums. 

25.3. ja esam saņēmuši sūdzību par Apmeklētāju vai esam pamanījuši attiecīgā Apmeklētāja izdarītos pārkāpumus; 

25.4. dublēšanas un citiem mērķiem, kas saistīti ar informācijas sistēmu darbību un uzturēšanu, vai līdzīgiem mērķiem; 

25.5. saskaņā ar citiem īpašiem likumā paredzētiem pamatojumiem, nosacījumiem vai gadījumiem. 

VI. KĀDOS GADĪJUMOS UN KĀDĀM TREŠĀM PERSONĀM MĒS IZPAUŽAM JŪSU DATUS 

26. Uzņēmums nenodod Jūsu personas datus trešajām personām bez Jūsu iepriekšējas piekrišanas, izņemot turpmāk aprakstītos gadījumus. 

27. Mēs varam nodot Jūsu datus trešajām personām, kas palīdz mums Pakalpojumu darbībā un administrēšanā. Šādas personas var būt uzņēmumi, kas nodrošina datu uzturēšanas un ar tiem saistītos pakalpojumus, uzņēmumi, kas sniedz reklāmas pakalpojumus, uzņēmumi, kas izstrādā, nodrošina, uztur un attīsta programmatūru, uzņēmumi, kas sniedz informācijas tehnoloģiju infrastruktūras pakalpojumus, uzņēmumi, kas sniedz savienojamības pakalpojumus, uzņēmumi, kas nodrošina interneta pārlūkošanas vai darbības analīzi un pakalpojumus, uzņēmumi, kas sniedz drošības pakalpojumus, utt.

28. Katrā gadījumā mēs datu apstrādātājam sniedzam tikai tik daudz datu, cik nepieciešams, lai izpildītu konkrētu pasūtījumu vai sniegtu konkrētu pakalpojumu. 

29. Mūsu datu apstrādātāji var izmantot Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem. Turklāt, viņiem ir jānodrošina Jūsu datu drošība saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un rakstiski noslēgtiem līgumiem ar mums. 

30. Datus var sniegt arī kompetentajām iestādēm vai tiesībaizsardzības aģentūrām, piemēram, policijai vai uzraudzības iestādēm, bet tikai pēc to pieprasījuma un tikai tad, ja to pieprasa piemērojamie tiesību akti vai likumā paredzētajos gadījumos un kārtībā, lai nodrošinātu mūsu tiesības, mūsu klientu, darbinieku un resursu drošībai, kā arī, lai izvirzītu, sniegtu un aizstāvētu juridiskas prasības. 

VII. NODAĻA JŪSU TIESĪBAS 

31. Datu aizsardzības tiesību akti reglamentē Jūsu tiesības saistībā ar personas datu apstrādi. 

32. Jums ir tiesības iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam: 

32.1. Jums ir tiesības lūgt mums apstiprināt, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam. Lai izmantotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstisku pieprasījumu uz info@maidina.lv. 

33. Jums ir tiesības pieprasīt neprecīzu datu labošanu. 

33.1. Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības pieprasīt tās labošanu. Lai izmantotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstisku pieprasījumu uz info@maidina.lv. 

34. Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi: 

34.1. Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad to apstrādes pamatojums ir noteikts normatīvā aktā. Lai izmantotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstisku pieprasījumu uz info@maidina.lv. 

35. Jums ir tiesības uz savu personas datu dzēšanu (tiesības tikt aizmirstam): 

35.1. Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs dzēstu jūsu personas datus. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad mums ir pienākums glabāt datus saskaņā ar likumu. Lai izmantotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstisku pieprasījumu uz info@maidina.lv. 

36. Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi: 

36.1. Noteiktos apstākļos Jums ir arī tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai izmantotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstisku pieprasījumu uz info@maidina.lv. 

X. NODAĻA NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

37. Ar šo Politiku saistītās tiesiskās attiecības regulē Latvijas Republikas tiesību akti. 

38. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, tostarp par zaudējumiem, kas radušies Tīmekļa vietnes lietošanas pārtraukumu dēļ, par datu zudumu vai bojājumiem, kas radušies pašas personas vai trešo personu, kas rīkojas ar personas datiem, zināšanu trūkuma, darbības vai bezdarbības, kļūdu, apzinātas bojāšanas vai citas nepareizas Tīmekļa vietnes izmantošanas rezultātā. 

39. Datu pārzinis nav atbildīgs arī par jebkādiem piekļuves traucējumiem Tīmekļa vietnei un/vai tās lietošanas traucējumiem un/vai kaitējumu, ko izraisījuši šādi traucējumi, kas radušies ar Datu pārzini vai personu nesaistītu trešo personu darbības vai bezdarbības dēļ, tostarp elektroenerģijas padeves pārtraukumiem, interneta piekļuves traucējumiem utt.

40. Datu pārzinim ir tiesības daļēji vai pilnībā grozīt šo Politiku. 

41. Politikas grozījumi vai izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas dienas Tīmekļa vietnē. 

42. Ja pēc Politikas papildināšanas vai grozīšanas persona turpina izmantot Tīmekļa vietni un/vai Datu pārziņa sniegtos pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka persona nav iebildusi pret šādiem papildinājumiem un/vai izmaiņām. 

43. Par visiem ar datu apstrādi saistītiem jautājumiem varat sazināties ar mums pa e-pastu info@maidina.lv 

44. Šī konfidencialitātes politika ir spēkā no 2019. gada 7. maija: UAB "Veritas bona" (304628436)

close

Saglabātie produkti